Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Czwartek, 18 lipca 2024 r.
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Nietążkowie


Cele Stowarzyszenia:

 • promocja ZSP na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju;
 • kreowanie dobrego wizerunku szkoły;
 • współpraca z władzami szkoły, z Radą Sołecką i organizacjami działającymi na terenie wsi;
 • udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
 • działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów;
 • inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności szkoły;
 • promocja i pomoc w rozwijaniu talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły;
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym wypełnianie funkcji społecznych i zawodowych;
 • inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej;
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z absolwentami;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów i absolwentów szkoły;
 • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie uczniów i absolwentów na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły;
 • dokumentowanie i popularyzowanie dorobku szkoły, jej zasłużonych nauczycieli, absolwentów i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego;
 • pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły;
 • pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działania na rzecz ochrony środowiska;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży;
 • upowszechnianie kultury, sztuki;
 • ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami.

Krótka historia naszego Stowarzyszenia.

W październiku 2008 po I zjeździe absolwentów z okazji 35-lecia od pierwszej matury zawiązał się komitet założycielski, który zwołał zebranie organizacyjne utworzenia stowarzyszenia, na które przybyło około 70 sympatyków szkoły. Po przygotowaniu dokumentacji, statutu, stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 10 lutego 2009 r., nasz KRS 0000323269. Uroczyste zebranie inauguracyjne odbyło się 15 kwietnia 2009 roku.
Pierwszy zarząd powstał 1 grudnia 2008 r.
 • Prezes Rajmund Klupieć
 • Wiceprezes Teodozja Ratajczak
 • Wiceprezes Stefan Jaworski
 • Skarbnik Małgorzata Dąbrowska
 • Sekretarz Karolina Majorek
 • Członkowie: Arleta Puk
  Joanna Hojnce
  Joanna Dolczewska
 • Komisja Rewizyjna Maria Jagodzik
  Urszula Jąder
  Aleksander Kozłowski
Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia nastąpiły na walnym zebraniu w dniu 1 marca 2010 roku, nowy skład zarządu:
 • Prezes Stefan Jaworski
 • Wiceprezes Teodozja Ratajczak
 • Wiceprezes Aniela Kołacińska
 • Skarbnik Małgorzata Dąbrowska
 • Sekretarz Magdalena Połczyńska
 • Członkowie: Arleta Puk
  Ewa Czwojda
  Joanna Dolczewska
Obecny zarząd to:
 • Prezes Jan Józefczak
 • Wiceprezes Teodozja Ratajczak
 • Wiceprezes Aniela Kołacińska
 • Skarbnik Małgorzata Dąbrowska
 • Sekretarz Magdalena Połczyńska
 • Członkowie: Danuta Krzystofik
 • Maria Jagodzik
Do tej pory zrealizowano kilkanaście przedsięwzięć dla lokalnej społeczności wsi i gminy, dla młodzieży szkolnej, nauczycieli w Nietążkowie. Przeprowadzanie tych projektów pozwoliło uczestnikom skorzystać z wszelkiego rodzaju zajęć (prozdrowotnych, artystycznych, konkursów, wystaw, warsztatów), aby wzbogacić swoje duchowe życie, poprawić kondycję fizyczną, miło spędzić czas na warsztatach rękodzieła artystycznego. Nasze działania dają szansę uczestniczyć w życiu społecznym, spotkać się towarzysko, rozwijać swoje pasje, wspomagać się, pomagać potrzebującym. W realizacji zadań pomagali zarówno członkowie stowarzyszenia jak i osoby niestowarzyszone np. nauczyciele ZSP opiekowali się dziećmi na półkoloniach. Potrzeba realizacji takich projektów jest podyktowana zainteresowaniem odbiorców. Nasze dokonania w kolejnych latach to:

Rok 2009

 • Realizacja projektu „Pożyteczne wakacje – 2009” (6.07 – 17.07 2009)
 • Dofinansowanie uczniów ZSP:
  ⇒ przejazdy i zawody sportowe,
  ⇒ wycieczki,
  ⇒ nagrody Biegu Kasprowiczowskiego,
  ⇒ zakup książek do biblioteki.
 • Współudział w dożywianiu uczniowskich rodzin ZSP o bardzo niskich dochodach. Pomoc polega na comiesięcznym przywiezieniu produktów spożywczych z Banku Żywności w Lesznie i rozdysponowaniu ich (3 – 5 kg na osobę) 18 rodzinom co dało nam 78 osób.
 • Pomoc świąteczna „Gwiazdka 2009” - zebranie pieniędzy i zakup środków czystości dla dwóch rodzin losowo wybranych z Internetu (datki pochodziły od mieszkańców wsi).
 • Zorganizowane w auli ZSP dnia 20 grudnia 2009 roku dla mieszkańców wsi „koncertu świątecznego” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Kościanie.
 • Zorganizowanie biesiady andrzejkowej w auli ZSP dnia 21 listopada 2009 roku - połączoną z różnymi atrakcjami, oprawą muzyczną zajął się ks. Jarosław Kaczmarek.

Rok 2010

 • Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia - nasze blubry i obrządki” realizowany w formie kabaretu przez młodzież ZSP. Program realizowany był pod kierunkiem Jolanty Sobeckiej, Grzegorza Głowackiego i Teodozji Ratajczak. Kabaret wystąpił z programem „Takie sobie bryczynie” dla:
  ⇒ 24 marca o godz. 10:00 w auli szkolnej ZSP - dla Izby Rolniczej w Poznaniu podczas debaty na temat opłacalności w rolnictwie z cyklu Wielkopolskich Forów Rolniczych.
  ⇒ 26 marca o godz. 11:00 w auli szkolnej ZSP - dla uczniów tej szkoły.
  ⇒ 27 marca o godz. 18:00 w auli szkolnej ZSP - dla mieszkańców wsi Nietążkowo i Robaczyn.
  ⇒ 28 marca o godz. 15:00 w Centrum Kultury w Śmiglu - dla mieszkańców Śmigla i Gminy.
  ⇒ 23 czerwca o godz. 17:00 występ „Pod wiatrakami” na festynie - VI wieków pracy i tradycji - bracki jarmark historyczny.
  ⇒ 12 lipca o godz. 16:00 w Żegrówku z okazji oddania Sali Wiejskiej po remoncie.
 • Współudział w przygotowaniu 10 kwietnia w Centrum Kultury w Śmiglu festynu rodzinnego dla mieszkańców gminy pt. „Kobieta wiosną”, który został odwołany z powodu katastrofy smoleńskiej.
 • Realizacja projektu „Pożyteczne wakacje” – półkolonie, które odbyły się w dniach 5-16 lipca z hasłem przewodnim „Hej nie jesteś sam” skierowanym dla seniorów wsi.
 • Współudział w dożywianiu uczniowskich rodzin ZSP o bardzo niskich dochodach.
 • Pomoc w dofinansowaniu uczniów ZSP:
  ⇒ obiady dla uczniów zostających na próbach kabaretu. (marzec),
  ⇒ wyjazd uczniów na Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (kwiecień),
  ⇒ przewóz uczniów ze szkoły Muzycznej z Kościana na koncert do ZSP Nietążkowa (kwiecień),
  ⇒ zakup książek na nagrody dla najlepszych uczniów klas maturalnych (kwiecień),
  ⇒ nagrody dla zwycięzców „Biegu Kasprowiczowskiego” (grudzień).
 • Zorganizowanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Światło nadziei” w Śmiglu biesiady andrzejkowej w stylu gorących rytmów hawajskich - 27 listopada w sali wiejskiej w Nietążkowie.
 • Pomoc świąteczna – „Gwiazdka 2010” zebranie pieniędzy i zrobienie paczek świątecznych dla 5-ciorga dzieci ze wsi Nietążkowo.

Rok 2011

 • Koncert piosenki „Pamiętajcie o ogrodach”- piosenki Jonasza Kofty w wykonaniu zespołu „Muzol” z Centrum Kultury w Śmiglu, młodzieży ZSP w Nietążkowie. Koncert odbył się w auli szkolnej ZSP i przeznaczony był dla społeczności lokalnej, członków i sympatyków stworzenia, (18.01).
 • Zabawa Walentynkowa - „Strzała Amora” – z wieloma atrakcjami odbyła się w Sali Wiejskiej w Nietążkowie – dla członków i sympatyków stworzenia, (19.02).
 • Zebranie Walne stowarzyszenia – odbyło się w auli szkolnej ZSP, (23.03).
 • Ufundowanie i wręczenie nagrody książkowej dla absolwentki ZSP z najlepszymi wynikami w nauce (29.04).
 • Półkolonie – „Nasze Nietążkowo-siła przekazu”- zorganizowano dla 30 dzieci w wieku od 5-12 lat. Zajęcia odbywały się w godzinach od 9:00 do 13:00 Zbiórka dzieci w świetlicy wiejskiej w Nietążkowie. Opiekę i atrakcje dzieciom zapewniała 16-sto osobowa doświadczona kadra nauczycielska. Nad organizacją i przebiegiem czuwały Teodozja Ratajczak i Aniela Kołacińska. Realizacja projektu powiodła się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Kościanie, Urzędu Miejskiego w Śmiglu, prywatnych sponsorów wsi Nietążkowo oraz zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem przedsiębiorców z terenu Śmigla i ościana, (4-15.07)
 • Zrealizowanie projektu ekologicznego „Miss obiektywu w królestwie śmieci” polegającym na zorganizowaniu:
  ⇒ wykładu i napisaniu artykułu prasowego przez Teodozję Ratajczak pt. „Co przeciętny Kowalski wie o ekologii, czyli o szerzeniu świadomości ekologicznej na polskiej wsi”,
  ⇒ konkursu fotograficznego ukazującego przykłady dewastacji, zniszczenia i zaśmiecenia lokalnego środowiska,
  ⇒ przeglądu mody ekologicznej mającej na celu zaprezentowanie ubiorów z plastikowych odpadów (butelki, nakrętki, worki, pojemniki do napojów itp,)
  ⇒ przeglądu pojazdów ekologicznych, pojazdy napędzane siłą rąk i nóg wykonanych z plastikowych odpadów.
  Wszystkie te przeglądy i konkursy były zaprezentowane przez drużyny wsi gminy Śmigiel na „Turnieju wsi” w Bruszczewie organizowanym przez Centrum Kultury w Śmiglu. Projekt był finansowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. (10.07).
 • utworzenie grupy osób zajmujących się rękodziełem artystycznym (hafciarstwo, tkactwo, rzeźbiarstwo, garncarstwo, koronkarstwo, zdobnictwo itp.) Grupa spotyka się cyklicznie raz w miesiącu na zajęciach, które prowadzi zawsze jedna z uczestniczek. Były również jednodniowe wycieczki na wystawy, targi rękodzielnictwa w Poznaniu i Szreniawie. Zorganizowano wystawy rękodzieła naszych uczestniczek przy okazji lokalnych imprez w Centrum Kultury w Śmiglu, ZSP w Nietążkowie, (23.09)
 • spotkanie biesiadne dla członków i sympatyków w restauracji „Wigwam” w Nietążkowie. Wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych przy obiadokolacji. Uczestniczyło w imprezie 35 osób, (10.10)
 • festiwal artystyczny pt. „Targowisko talentów” przeznaczony dla młodzieży szkolnej. W przeglądzie udział wzięło 17 grup w kategorii: piosenka, zespół, poezja, kabaret, gwara poznańska. Projekt był finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. (14.10)
 • Cyklicznie (raz w miesiącu przez cały rok) współudział w dożywianiu uczniowskich rodzin ZSP o bardzo niskich zarobkach.

Rok 2012

 • Kontynuacja warsztatów rękodzieła artystycznego:
  ⇒ Spotkania warsztatowe odbywały się raz w miesiącu (w ostatni piątek miesiąca od godziny 18:00 - 20:00 w świetlicy internatu ZSP w Nietążkowie) uczestniczyło 12 osób zajęcia prowadziła zawsze jedna z uczestniczek przekazując swoją wiedzę i doświadczenie pozostałym,
  ⇒ Wycieczka (20 osób) na targi wielkanocne do Szreniawy (1.04.2012)
  ⇒ Wystawa „Rękodzieł z duszą” w ZSP w Nietążkowie z okazji festiwalu kulinarnego – potrawy regionalne
  ⇒ Wystawa w Centrum Kultury w Śmiglu przy wiatrakach z okazji Dni Śmigla.
 • Półkolonie „Nasza wieś najpiękniejsza” 2-14.07.2012 uczestniczyło 35 dzieci w wieku od 5-12 lat. Dzieciom zaoferowaliśmy bogaty program zajęć, wycieczek. Opiekę i atrakcje dzieciom zapewniła 16-osobowa doświadczona kadra nauczycielska. Nad organizacją i przebiegiem czuwały Teodozja Ratajczak i Aniela Kołacińska. Realizacja projektu powiodła się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wspomagania Wsi, Starostwu Powiatowemu w Kościanie, Urzędowi Miejskiemu w Śmiglu, prywatnych sponsorów wsi Nietążkowo.
 • Warsztaty zdrowotne dla seniorów pt: „Fit emeryt” odbyły się w dniach 16-18, 23-25. października 2012 w świetlicy szkolnej ZSP w Nietążkowie. Uczestniczyło 16 seniorek, zajęcia warsztatowe przeprowadził lekarz chorób wewnętrznych – Łukasz Hordecki, rehabilitantka Kamila Ogrodowczyk oraz dietetyczki Katarzyna Snela i Renata Fijałkowska.
 • Przegląd artystyczny pt: „Targowisko talentów” odbył się 30.10.2012 w ZSP w Nietążkowie uczestniczyło 20 osób w kategorii piosenka, zespół, kabaret sztuka wschodnia. Trzech laureatów przeglądu uhonorowano pucharami a dla wszystkich artystów była duża czekolada.
 • Uczestnictwo w festiwalu kulinarnym organizowanym przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Pokaz potraw regionalnych odbył się przy klasztorze w Gostyniu. Autorkami potraw stowarzyszenia były Katarzyna Snela i Renata Fijałkowska wraz z młodzieżą ZSP w Nietążkowie. Stowarzyszenie reprezentowały: Teodozja Ratajczak i Aniela Kołacińska.
 • Utworzenie grupy organizacyjnej Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się w czerwcu 2013 roku.
 • Uczestniczenie w życiu szkoły.

Działalność naszą odzwierciedla statut, w którym są określone cele skierowane do ludności lokalnej, uczniów, absolwentów. Chcemy aby korzystali z naszych propozycji i wzięli w nich udział, miło nam będzie jeśli znajdą się tacy, którzy włączą się w naszą działalność i wstąpią w szeregi organizacji – posłużą nam swym czasem, umiejętnościami, doświadczeniem. Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 członków, aby nim zostać należy wypełnić deklarację, opłacić składkę (2 zł za miesiąc).
21915
©  JMNN
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl

e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »