Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Środa, 17 lipca 2024 r.

Honorowa księga SzkołyRok szkolny 2020/2021


Mateusz Brembor


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 27.04.2021 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Krzystofik wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
W okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym osiągał dobre wyniki w nauce.
Swoją postawą i kulturą osobistą służył innym za wzór do naśladowania. Był dobrym kolegą, bezinteresownie pomagał innym w nauce. Szczególne osiągnięcia zdobywał również w dziedzinie sportu.
Jego największym osiągnięciem w tej dziedzinie jest Złoty Medal Mistrzostw Wielkopolski LZS w Piłce Koszykowej.
Brał udział w licznych konkursach matematycznych: był uczestnikiem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Super matematyk” oraz wziął udział w Konkursie Matematycznym – XII Ogólnopolskiej Edycji im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Średnia ocen ucznia na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,53 a jego zachowanie jest wzorowe.
Mateusz jest skromnym, a zarazem bardzo pracowitym uczniem. Poprzez swoją postawę zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Ilona Cyka


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 27.04.2021 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Krzystofik wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Ilona Cyka w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym osiągnęła dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie zaangażowana w życie klasy, pełniła funkcję przewodniczącej i zawsze wzorowo wywiązywała się ze swych obowiązków. Ilona brała czynny udział w zawodach sportowych, a Jej największym osiągnięciem w tej dziedzinie jest Złoty Medal Mistrzostw Wielkopolski LZS w Piłce Koszykowej. Jest to osoba o wielkiej empatii, zaangażowana w działalność niesienia pomocy potrzebującym, aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronikowie. Ilona to skromna, a zarazem pracowita uczennica. Poprzez swoją postawę zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Przemysław Kajoch


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 27.04.2021 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Krzystofik wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Przemysław Kajoch w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. W roku szkolnym 2019/2020 otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Jest to uczeń wszechstronnie uzdolniony. Szczególne osiągnięcia zdobywa również w dziedzinie sportu. Przemysław zdobył Brązowy Medal w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Judo w wadze 66 kg. Uczeń w wolnym czasie aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniembicach, co świadczy o Jego bezinteresownym niesieniu pomocy.
Średnia ocen ucznia na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,11 a jego ocena z zachowania jest wzorowa.
Przemysław jest skromnym, a zarazem bardzo pracowitym uczniem. Poprzez swoją postawę zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.


Rok szkolny 2019/2020


Martyna Kajoch


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im .Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 25.03.2020 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Mileny Kucharczak-Skorupki wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Martyna Kajoch spełniła wymagania do wpisu do Księgi Honorowej Szkoły oraz listu gratulacyjnego dla rodziców.
Martyna dzięki swoim zdolnościom oraz systematycznej pracy uzyskała średnią ocen 5,16 i wzorowe zachowanie.
Jest wszechstronnie uzdolniona. Szczególne osiągnięcia zdobywa również w dziedzinie sportu.
Najwyższa średnia ocen w klasyfikacji szkolnej jest bez wątpienia dowodem jej wszechstronności.


Rok szkolny 2018/2019


Oliwia Krzyżańska


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im .Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2019 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Renaty Kiąca wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Oliwia Krzyżańska uzyskała na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania. Przez trzy lata nauki pracowała ze szczególnym zaangażowaniem w samorządzie szkolnym pełniąc funkcje przewodniczącej. Każde zadanie wypełniała sumiennie, działała w sposób twórczy i kreatywny. Oliwia była uczennicą o wysokiej kulturze osobistej, zawsze służyła pomocą swoim kolegom w nauce. Wzorowo współpracowała z wychowawcą klasy oraz opiekunami samorządu szkolnego. Brala również udział w licznych konkursach przedmiotowych.

Danuta Świtała


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im .Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2019 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Krakowiak wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Danuta Świtała w okresie trzyletniej nauki osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen uczennicy na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,95 a jej ocena z zachowania jest wzorowa. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się i współtworzyła życie zarówno klasy jak i szkoły. Zawsze była pilną, dociekliwą, zainteresowaną poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności uczennicą. Chętnie i sumiennie wykonywała powierzone jej zadania. Była skromną, uczynną osobą i dobrą koleżanką. Swoją postawą i wysoką kulturą osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Uczennica brała czynny udział w licznych zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Największym osiągnięciem sportowym Danuty jest zajęcie w 2017 r. III miejsca w klasyfikacji drużynowych Mistrzostw Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych oraz II miejsca w klasyfikacji drużynowych Mistrzostw Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w 2018 r.


Rok szkolny 2017/2018


Szymon Grześkowiak


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie na wniosek wychowawcy klasy mgr Dariusza Kinala wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Szymon Grześkowiak ukończył szkołę w klasie 3 loc Liceum Ogólnokształcącego uzyskując średnią ocenę z nauczanych przedmiotów 5,16 i wzorową ocenę z zachowania. Uczeń każdą klasę kończył uzyskując świadectwo z wyróżnieniem. W klasie I osiągnął średnią ocenę 5,0, a w klasie II 5,22. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Szymon angażował się w życie szkoły. Przez trzy lata działał w Samorządzie Szkolnym. Pełnił zaszczytną funkcję chorążego pocztu sztandarowego. Brał aktywny udział w akcji „promocja szkoły”, reprezentował szkołę w zawodach klas mundurowych oraz pracował jako wolontariusz.

Sara Józefczak


Uchwalą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza z dnia 24.04.2018r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Alicji Zarzyckiej wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Sara Józefczak w okresie trzyletniej nauki osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Jej średnia ocen w klasie pierwszej wynosiła 5,0 w klasie drugiej 5,55, a w trzeciej 5,25. W roku szkolnym 2017/2018 otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zawsze była pilną, dociekliwą, zainteresowaną poszerzaniem wiedzy i umiejętności uczennicą. Chętnie i sumiennie wykonywała powierzone jej zadania.
Była skromną, uczynną osobą i dobrą koleżanką. Swoją postawą i wysoką kultura osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Zajęła II miejsce w Mistrzostwach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 1-11 DKPanc w biegu patrolowym w kategorii klas mundurowych – Wyciążkowo 2016.

Oliwia Kaczmarek


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Hanny Klem wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Oliwia Kaczmarek w okresie trzyletniej nauki w liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym osiągała dobre wyniki w nauce. Szczególnie wyróżniała się w dziedzinie sportu. W 2017 r. w Solcu Wielkopolskim zajęła III miejsce drużynowo na Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Begach Przełajowych oraz była złotą medalistką Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych w latach 2015 i 2017.
Chętnie pracowała na rzecz innych w Wolontariacie. W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo aktywnie pracowała w zarządzie Samorządu Uczniowskiego w szkole i w klasie. Swoją postawą i kulturą osobistą zawsze się wyróżniała.

Joanna Linke


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Wincentego Panasiuka wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Joanna Linke z klasy 4 th, osiągnęła dobre wyniki w nauce. Uczennica od początku nauki w szkole angażowała się i współtworzyła życie klasy (przewodnicząca) i szkoły. Uczennica wykazała się wysoką kulturą osobistą oraz swym udziałem w przygotowanie i obsługę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Joanna przez cały okres nauki w szkole angażowała się również w sport osiągając wysokie wyniki sportowe. Jej największe osiągnięcia na poziomie ponad powiatowym to:
- 1 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Piłce Koszykowej w Środzie Wlkp. (23.02.2017)
- 2 miejsce w Mistrzostwach Wlkp. w Piłce Koszykowej – Nietążkowo 2016

Małgorzata Marciniak


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Wincentego Panasiuka wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Małgorzata Marciniak, uczennica Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce: średnia ocen: 5,15. Uczennica wyróżniała się godnym reprezentowaniem szkoły m.in. w konkursach: ekologicznym, historycznym na szczeblu wojewódzkim i plastycznym zajmując finałowe miejsca w wymiarze ogólnokrajowym. Pracując na rzecz szkoły i środowiska lokalnego w dziedzinie architektury krajobrazu została nagrodzona licznymi nagrodami. Małgorzata Marciniak została uhonorowana za osiągnięcia; naukowe stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uczennica jest finalistką szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach (zdobywczyni indeksu na Uniwersytet Przyrodniczy, rok 2017).

Angelika Mojs


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Wincentego Panasiuka wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Angelika Mojs, uczennica Technikum w zawodzie technik hotelarstwa osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce: średnia ocen: 5,19. W roku szkolnym 2016/17 otrzymała statuetkę Złotej Sowy za najwyższą średnią w danym typie szkoły. Uczennica wyróżniła się również godnym reprezentowaniem szkoły m.in. w konkursach historycznych na szczeblu wojewódzkim jak i w dziedzinie projektu/wykładu („Moja mała Ojczyzna”). Jej zaangażowanie w przygotowanie i obsługę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych zasługuje na pełne uznanie.

Monika Przybylska


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Wincentego Panasiuka wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Monika Przybylska, uczennica Technikum w zawodzie technik hotelarstwa osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce ze średnią ocen: 5,26 otrzymawszy rok wcześniej statuetkę Złotej Sowy za najwyższą średnią w danym typie szkoły. W roku szkolnym 2016/17 otrzymała stypendium Starosty Kościańskiego za osiągnięcia w nauce. W tym samym roku uczennica uhonorowana została stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki nauki w szkole. Uczennica wyróżniła się również wzorowym reprezentowaniem szkoły m.in. w dziedzinie projektu/wykładu („Moja mała Ojczyzna”). Monika Przybylska przechodząc poszczególne etapy olimpiady naukowej została ostatecznie finalistką X Olimpiady Hotelarskiej w Kołobrzegu (12.04.2018 r.), na szczeblu centralnym otrzymując tytuł Mistrza Hotelarstwa. Uczennica ta była zawsze wzorową, miłą i kulturalną uczennicą sukcesywnie rozwijającą swoje zainteresowania i wiedzę z zakresu wybranego kierunku kształcenia. Jej zaangażowanie w przygotowanie i obsługę uroczystości szkolnych i pozaszkolnych zasługuje na pełne uznanie.

Weronika Ruskowiak


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Wincentego Panasiuka wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Weronika Rutkowiak z klasy 4 th, która osiągnęła dobre wyniki w nauce (4,44). Uczennica wykazała się wysoką kulturą osobistą oraz zaangażowaniem w przygotowanie i obsługę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Weronika przez cały okres nauki w szkole angażowała się w sport osiągając wysokie wyniki sportowe. Jej największe osiągnięcia na poziomie ponadpowiatowym to:
- 3 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce- Piła 2016 r.
- 2 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Piłce Koszykowej- Nietążkowo 2016 r.
- 1 miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Piłce Koszykowej w Środzie Wlkp. (23.02.2017)
- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (2015)
- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (2016)
- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (07.06.2017)
- 2 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (13.04.2018)

Marika Zarabska


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2018r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Wincentego Panasiuka wyróżniony został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Marika Zarabska z klasy 4 th osiągnęła dobre wyniki w nauce. Uczennica wykazuje się wysoką kulturą osobistą i pracą na rzecz szkoły angażując się w przygotowanie i obsługę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Marika przez cały okres nauki w szkole udzielała sie się również w dziedzinie sportu osiągając wysokie wyniki sportowe. Jej największe osiągnięcia na poziomie ponad powiatowym to:
- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (13.04.2015 r.)
- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (2016 r.)
- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych w Solcu Wlkp. (07.04.2017 r.)


Rok szkolny 2016/2017


Joanna Józefczak


Uchwala Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 25.04 2017 r. wniosek wychowawcy klasy mgr Edyty Baranowskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Joanna Józefczak uczennica klasy III loc osiągała bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, co potwierdzają jej świadectwa z czerwonym paskiem w całym cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym o profilu strażacko- ratowniczym. Uczennica jest sumienna, kulturalna oraz pracowała na rzecz klasy , szkoły środowiska lokalnego. Jej średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wyniosła 5,05. W 2016 roku wraz z Sandrą Sikorską oraz Klaudią Urbanek zdobyły II miejsce w Mistrzostwach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 1-11 DKPanc w biegu patrolowym klas mundurowych.

Agnieszka Kaczmarek


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 25.04.2017 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Edyty Baranowskiej, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Agnieszka Kaczmarek uczennica klasy III loc aktywnie uczestniczyła w zawodach sportowych w Taekwondo Olimpijskim. W roku 2014 r. zdobyła Brązowy Medal w Polish Open Warsaw Cup oraz 1 miejsce w kategorii „+67” Senior w Międzynarodowym Turnieju Taekwondo Olimpijskiego USEDOM OPEN. W 2015 r. zdobyła III miejsce w Pucharze Polski Juniorów i Kadetów w Taekwondo Olimpijskim Wielkopolska Cup 2015. Uczennica jest pomocna i kulturalna, osiągnęła wzorowe zachowanie, a jej średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wyniosła 4,58.

Magdalena Rybak


Uchwala Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 25.04.2017 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Mileny Kucharczak-Skorupki, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Magdalena rybak uczennica klasy IV technikum architektury krajobrazu godnie reprezentowała szkole w zawodach sportowych. Magdalena jest brązowa medalistką mistrzostw wielkopolski w Piłce Ręcznej Dziewcząt- Koźmin Wielkopolski 2015. Średnia ocen na świadectwie wynosi4,42 a jej zachowanie jest wzorowe .Uczennica przez cztery lata aktywnie pracowała na rzecz klasy i szkoły

Sandra Sikorska


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 25.04.2017 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Edyty Baranowskiej, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Sandra Sikorska uczennica klasy III loc osiągała dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, a średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wyniosła 4,11. Przez 3 lata była przewodniczącą samorządu klasowego, pracowała na rzecz klasy i szkoły oraz działała w wolontariacie. Sandra jest Finalistką Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych – Poznań 2014, a w 2016 r. wraz z Joanną Józefczak oraz Klaudią Urbanek zdobyły II miejsce w Mistrzostwach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 1-11 DKPanc w biegu patrolowym w kategorii klas mundurowych.

Michalina Zarzycka


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 25.04.2017 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Łukasza Złotkowskiego, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Michalina Zarzycka w ciągu trzech lat nauki w Liceum Ogólnokształcącym osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,0. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie szkoły. Aktywnie uczestniczyła i współtworzyła życie klasy.
Michalina jest bardzo skromną i pracowitą uczennicą. Sumiennie wykonywała powierzone jej zadania oraz wykazywała się inicjatywą w organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych. Pomimo wielu zajęć w szkole Michalina znajdowała czas i ochotę by pracować jako wolontariuszka.


Rok szkolny 2015/2016


Marcelina Gindera


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 26.04.2016 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Marii Depczyńskiej wyróżniona został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Marcelina Gindera uczennica klasy 3 loa godnie reprezentowała szkolę w zawodach sportowych (szczebel wojewódzki). Marcelina jest brązową medalistką Mistrzostw Wielkopolski LZS w Piłce Siatkowej Września – 2014. Średnia ocen Marceliny na świadectwie końcowym wynosi 4,06 a jej zachowanie jest worowe. Marcelina pracowała także na rzecz klasy i szkoły.

Łukasz Losy


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 26.04.2016 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Magdaleny Konik wyróżniona został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły. Łukasz Losy w ciągu trzech lat nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu policyjnym osiągał bardzo dobre wyniki w nauce co potwierdzają jego świadectwa z czerwonym paskiem w każdej klasie w całym cyklu nauki w liceum. Uczeń Bral udział w wielu konkursach przedmiotowych między innymi: w konkursie historycznym „Krąg”. W drugiej klasie Łukasz otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Łukasz jest bardzo sumiennym uczniem a swoją postawą i kulturą osobistą służył jako wzór do naśladowania. Średnia ocen Łukasza na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,0 a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Daria Paluszak


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 26.04.2016 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Magdaleny Konik wyróżniona został wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Daria Paluszak w ciągu trzech lat nauki w Liceum Ogólnokształcącym o profilu ogólnym osiągnęła dobre wyniki w nauce. Od pierwszej klasy godnie reprezentowała szkołę w licznych zawodach sportowych zdobywając między innymi złoty medal Mistrzostw Rejonu w Lekkiej Atletyce – Leszno 2013, brązowy medal Mistrzostw Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce – Piła 2015, brązowy medal Mistrzostw Wielkopolski LZS w Pilce Siatkowej – Nietążkowo 2015, srebrny medal Mistrzostw wielkopolski LZS w Pilce Siatkowej – Września 2016.


Rok szkolny 2014/2015


Tomasz Adamczewski


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 21. 04. 2015 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Moniki Oleszak wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Tomasz Adamczewski w ciągu czterech lat nauki w Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce.
Brał udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Zdobył, pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Ruch Drogowym w Kościanie, brał udział w konkursie Starosty Kościańskiego „Biznes z przyszłością,” zajmując pierwsze miejsce.
Podczas trzech Konferencji Młodych Naukowców wygłaszał przygotowane na bardzo wysokim poziomie referaty o charakterze popularnonaukowym na temat wykorzystania informatyki w różnych dziedzinach życia.
Zaprojektował logo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior” w Nietążkowie. Otrzymał stypendium w ramach projektu „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Tomasz Adamczewski to bardzo pracowity uczeń, wyróżniający się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywał chętnie i sumiennie. Angażował się w życie klasy.

Jakub Kużdowicz


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 21.04.2015 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Katarzyny Sneli wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły. Jakub Kużdowicz jest uczniem klasy IV Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Jego średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,04 a ocena z zachowania jest wzorowa.
Jakub Kużdowicz zajął II miejsce na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i umiejętności Rolniczych w roku szkolnym 2014/2015 w bloku: produkcja roślinna na eliminacjach rejonowych.

Dariusz Wojciech Ptaszyński


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 21.04.2015 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Moniki Oleszak wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Dariusz Ptaszyński w ciągu czterech lat nauki w Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce.
Brał udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Podczas trzech Konferencji Młodych Naukowców wygłaszał przygotowane na bardzo wysokim poziomie o charakterze popularnonaukowym referaty na temat wykorzystania informatyki w różnych dziedzinach życia. Współpracował z administratorem sieci szkolnej wykonując aktualizacje oprogramowania, konserwację i konfigurację sprzętu sieciowego tj. przełączników, routerów itp., a także urządzeń peryferyjnych. Stworzył edukacyjną stronę internetową poświęconą astronomii, samodzielnie zbudował sieć komputerową LAN przy pomocy Ubuntu Server.
Uczestniczył w Letniej Szkole 2012 i 2013 roku w ramach programu Odkrywanie talentów „Poławiacze Pereł.”
W latach szkolnych 2012-2015 otrzymał następujące stypendia: Stypendium Prezesa Rady Ministrów; Stypendium Starosty Kościańskiego (trzykrotnie); Stypendium Stowarzyszenia im. Dezyderego Chłapowskiego (trzykrotnie); Stypendium w ramach projektu „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
Dariusz Ptaszyński to bardzo pracowity uczeń, wyróżniający się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również bardzo wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywał chętnie i sumiennie. Angażował się w życie klasy i szkoły. Zawsze gotowy do niesienia pomocy innym.
Średnia ocen Darka na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5.09, a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Erika Szczerbal


Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im .Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 21.04.2015 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Hanny Klem wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Erika Szczerbal w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kulturą osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Była dobra koleżanką i zawsze można było na nią liczyć.
Na początku nauki w szkole Erika angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. W roku szkolnym 2013/14 pełniła funkcje przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Zawsze chętnie pomagała przy organizowaniu imprez szkolnych i klasowych. Brala udział w licznych zawodach sportowych podczas kto tych godnie reprezentowała szkołę.
Jej największym sukcesem było zajęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Jednocześnie Erika była sumienną, uczynną i skromną dziewczyną. Poprzez swoją wzorową postawę i liczne osiągnięcia zasługuje na wpis do Księgi Honorowej Szkoły.


Rok szkolny 2013/2014


Małgorzata Hofman
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2013 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Alicji Zarzyckiej wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Małgorzata Hofman w okresie czteroletniej nauki w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego osiągnęła dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się i współtworzyła życie zarówno klasy jak i szkoły. Bardzo aktywnie działała jako członek Samorządu Szkolnego oraz reprezentant pocztu sztandarowego szkoły. Zawsze chętnie pomagała w organizowaniu imprez kulinarnych w szkole oraz różnego rodzaju konkursach gastronomicznych. Brała czynny udział w obchodach uroczystości szkolnych, zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Największym osiągnięciem sportowym Małgorzaty było zdobycie w 2013 r. srebrnego medalu podczas Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Małgorzata to skromna, uczynna i pracowita uczennica. Poprzez swoją wzorową postawę zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Klaudia Śleboda
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2014 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Krakowiak, uczennica Klaudia Śleboda została wyróżniona wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Klaudia w ciągu czterech lat nauki w Technikum Hotelarskim osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Godnie reprezentowała szkołę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Hotelarstwie, brała udział w licznych konkursach – w bieżącym roku szkolnym zajęła pierwsze miejsce w szkolnym konkursie z języka hiszpańskiego na temat wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych. W roku szkolnym 2013/2014 otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Klaudia Śleboda jest bardzo skromną i pracowitą uczennicą. Zawsze sumiennie i chętnie wykonywała powierzone jej zadania.
Średnia ocen uczennicy na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,04 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.


Rok szkolny 2012/2013


Angelika Dolczewska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2013 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr. Miłosza Sibilskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Angelika w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie językowo-wojskowej osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia jej ocen na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,82 a ocena z zachowania jest wzorowa. Uczennica dwukrotnie otrzymała stypendium Rady Ministrów w klasach drugiej i trzeciej oraz pobierała stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im Dezyderego Chłapowskiego. Od początku nauki w szkole Angelika angażowała się w i współtworzyła życie szkoły i klasy. Brała udział w licznych zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Do jej największych osiągnięć należy zdobycie:
- złotego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
- srebrnego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
- brązowego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Begach na Orientację.
Angelika Dolczewska to bardzo skromna i pracowita uczennica, wyróżniająca się wysoka kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Zawsze chętnie służyła pomocą koleżankom i kolegom. Poprzez swoją wzorową postawę zasłużyła na wpis do Honorowej Księgi Szkoły

Przemysław Mikołajczak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2013 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Moniki Oleszak wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Przemysław Mikołajczak w ciągu czterech lat nauki w Technikum Rolniczym osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Brał udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Zdobył pierwsze miejsce na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych etap szkolny w 2011/2012, pierwsze miejsce w konkursie o ruchu drogowym w Kościanie, brał udział w etapie ogólnopolskim w Kaliszu, brał udział w konkursie wiedzy BHP w etapie powiatowym. Jest finalistą tegorocznej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Na etapie okręgowym we Wrześni zdobył drugie miejsce.
Przemysław Mikołajczak to bardzo pracowity uczeń, wyróżniający się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również wyróżniający się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywał chętnie i sumiennie. Angażował się w życie klasy i szkoły. Średnia ocen Przemka na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,13 a jego ocena z zachowania jest wzorowa.


Rok szkolny 2011/2012


Mateusz Błażeczek
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Renaty Kiąca wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Mateusz jest uczniem klasy IV technikum rolniczego. W okresie czterech lat nauki brał udział i godnie reprezentował szkołę w olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W roku szkolnym 2011/2012 zajął IV miejsce na szczeblu wojewódzkim i zakwalifikował się do etapu centralnego.
Średnia ocen Mateusza na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,56, a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Patryk Franek
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Elizy Nadobnej wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Patryk Franek w ciągu czterech lat nauki w Technikum ekonomicznym osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Trzykrotnie otrzymał stypendium Prezesa Ministrów w klasach: drugiej, trzeciej i czwartej. Pobierał stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz stypendium Marszałka Wielkopolski.
Brał udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Były to konkursy – historyczne, geograficznych, matematycznych, z przedmiotów zawodowych oraz zawodach sportowych. Jest Finalistą Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego „SUPERMATEMATYK” w roku szkolnym 2010/2011, brał udział w Powiatowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy Pożarniczej w roku szkolnym 2009/2010, etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolmy, 2010/2011, etapie wojewódzkim Olimpiady Misyjna Znajomość Afryki oraz III Miejsce w Biegach Ulicznych w Śmiglu w 2011 roku.
Patryk Franek to bardzo skromny i pracowity uczeń, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywał chętnie i sumiennie angażował się w życie klasy. Przez cały okres nauki w Technikum pomagał w nauce koleżankom i kolegom, za co zawsze jest przez nich bardzo ceniony.
Średnia ocen Patryka na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,54 a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Katarzyna Płuciniczak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Elizy Nadobnej została wyróżniona wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Katarzyna Płuciniczak uzyskała na świadectwie ukończenia szkoły średnią 4,04 i ocenę z zachowania wzorową. Wykazywała się wysoką kulturą osobistą, angażowała się w prace na rzecz klasy i szkoły.
W trakcie nauki w szkole osiągnęła znaczące wyniki sportowe:
• finalistka Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych;
• medalistka Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych;
• dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach na Orientacje;
• brązowa medalista Mistrzostw Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na dystansie 400 m.
Cały czas pracuje nad swoim rozwojem. Sumiennie wywiązywała się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych.

Anna Ruskowiak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Renaty Kiąca wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Anna Ruskowiak w okresie czteroletniej nauki w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kultura osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Angażowała się w pracy w wolontariacie, zawsze można było na nią liczyć.
Od początku nauki w szkole Anna angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. Zawsze chętnie pomagała w organizowaniu imprez kulinarnych w szkole oraz różnego rodzaju zawodach sportowych. Brała udział w licznych zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Była finalistką Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych. Zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Ania była dwukrotnie srebrną medalistką Mistrzostw Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na dystansie 200 m.
Jednocześnie Ania była sumienną, uczynną i skromną dziewczyną. Poprzez swoją wzorowa postawę i liczne osiągnięcia zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Katarzyna Wojciechowska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Hanny Klem wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Katarzyna Wojciechowska w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie językowo-wojskowej osiągnęła dobre wyniki w nauce.
Od początku pobytu w szkole angażowała się w życie klasy i szkoły, realizowała projekt „Buda to nie nuda”, brała czynny udział w obchodach uroczystości szkolnych, występowała w szkolnych przedstawieniach, reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Pracowała jako wolontariusz pomagając w nauce młodszym kolegom z gimnazjum. W ciągu 3 lat pobytu w szkole brała udział w kilkudziesięciu zawodach sportowych na wszystkich szczeblach, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Jej największym sukcesem było dostanie się do finału Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych, zdobycie złotego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz dwukrotnie – brązowego medalu Mistrzostw Wielkopolski Sztafetowych Biegów na Orientację.
Poprzez swoją wzorową postawę i liczne osiągnięcia sportowe zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.


Rok szkolny 2010/2011


Maciej Łupicki
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2011 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Jarosława Kuderskiego został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Maciej uzyskał średnią 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły oraz wzorowe zachowanie. Wykazywał się wysoka kulturą osobistą, angażował się w prace na rzecz klasy i szkoły. Osiągnął znaczące wyniki sportowe:
– indywidualny srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Wielkopolski LZS w szachach;
– dwukrotny drużynowy złoty medalista Mistrzostw Wielkopolski LZS w szachach;
– finalista indywidualnych drużynowych Mistrzostw Wielkopolski SZS w Szachach;
– finalista Rejonu Leszczyńskiego w Siatkówce i Siatkówce Plażowej;
– finalista Mistrzostw Wielkopolski SZS w Biegach Indywidualnych na Orientację i w Sztafecie;
– finalista Mistrzostw Wielkopolski SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych;
– wielokrotny medalista Mistrzostw powiatu w Szachach (indywidualnie i drużynowo), biegach na orientację, biegach przełajowych, siatkówce i siadkówce plażowej.


Rok szkolny 2009/2010


Barbara Konieczna
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr. Łukasza Złotkowskiego została wyróżniona wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Uczennica sumiennie wywiązywała się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych uzyskując frekwencję w ciągu czterech lat nauki rzędu 95%. Cały czas pracuje nad własnym rozwojem Charakteryzuje się wzorową kulturą osobistą i nienagannymi wzorcami moralnymi w szkole i poza nią. Postępuje zawsze zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Spontanicznie i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły. W trakcie czterech lat nauki Barbara uzyskała średnią ocen 4,85 oraz otrzymała wzorowe zachowanie. Dodatkowo uczennica udzielała się w pracach samorządu szkolnego oraz z wyjątkową sumiennością sprawowała funkcje przewodniczącej klasy.
Uczennica brała udział w wielu konkursach przedmiotowych oraz aktywnie uczestniczyła w wielu uroczystościach szkolnych. Ponadto reprezentowała szkołę na zawodach sportowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej tj.: Wielkopolskim Konkursie Tańca Towarzyskiego w Poznaniu (2007), w II Ogólnopolskich Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych (2007)

Natalia Saloch
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Ewy Nowackiej–Wieczorek wyróżniona została wpisem Honorowej Księgi Szkoły.
Natalia Saloch jest uczennicą klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Godnie reprezentowała szkołę na XXXIV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok żywienia i gospodarstwa domowego w której zajęła III miejsce i zakwalifikowała się do etapu centralnego oraz w XVI Olimpiadzie Teologii Katolickiej w Poznaniu. Bardzo chętnie brała udział w organizowaniu i obsłudze wszelkich uroczystości szkolnych oraz w obsłudze studniówek i bali karnawałowych organizowanych przez Radę Rodziców. Średnia ocen Natalii Saloch na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,06 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.

Karolina Szczepaniak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Ewy Czwojdy wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Karolina Szczepaniak w ciągu czterech lat nauki w Technikum Agrobiznesu osiągnęła średnią ocen 4,5 oraz wzorowe zachowanie. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie szkoły. Brała czynny udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych w szkole i poza nią. Na etapie regionalnym w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej w Kościanie, szczeblu diecezjalnym w Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej w Poznaniu i Olimpiadzie Wiedzy Samorządach w Kościanie. W konkursie ekologicznym „Mój las” organizowanym przez LOP zdobyła II miejsce na szczeblu centralnym (2008), powtórzyła osiągniecie w 2009 r., a w 2010 zdobyła wyróżnienie. Udzielała się w Kole Turystyczno – Krajoznawczym, brała udział w szkolnym konkursie na zdjęcie przyrodnicze.
Pracowała i stworzyła makietę szkoły, dzięki temu szkoła zdobyła dotacje unijne. Przygotowała palmę wielkanocną na konkurs Palmy organizowana przez Wyższa Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. (2010).
W okresie pobytu w szkole rozwijała swoje zdolności plastyczne, projektując i wykonując wiele zaproszeń i kartek okolicznościowych na rzecz szkoły. Aktywnie uczestniczyła i współtworzyła życie klasy. Swoją postawą i kulturą osobista służyła innym za wzór do naśladowania.
Karolina była wzorową kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Powierzone jej zadania wykonywała chętnie i sumiennie. Jej skromność i pracowitość była zawsze doceniana przez koleżanki i kolegów oraz pracowników szkoły.
Karolina zasłużyła na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Honorata Urbanowska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Ewy Nowackiej-Wieczorek wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Honorata Urbanowska jest uczennicą klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Godnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Między innymi brała udział w konkursie na potrawę z sera smażonego w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz w konkursie na potrawę wigilijną w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Otrzymała wyróżnienie w konkursie historycznym „Krąg”. Uczestniczyła również w konkursach polonistycznych („Zielone Pióro” i „Fraszka”) i zajęła I miejsce w konkursie literackim z okazji „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej” oraz wyróżnienie w konkursie „Los moich bliskich w czasie II wojny światowej”. Chętnie obsługiwała studniówki i bale karnawałowe organizowane przez Radę Rodziców oraz pomagała w przygotowaniu i obsłudze wszelkich uroczystości szkolnych. Średnia ocen Honoraty Urbanowskiej na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,00 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.


Rok szkolny 2008/2009


Beata Paul
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2009 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Małgorzaty Dąbrowskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Beata Paul w okresie czteroletniej nauki w Technikum Agrobiznesu osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kulturą osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Była dobrą koleżanką, zawsze można było na nią liczyć.
Od początku nauki w szkole Beata angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. Brała czynny udział w rozwoju sekcji lekkoatletycznej w szkole, między innymi poprzez organizowanie pieniędzy na jej rozwój. Zawsze chętnie pomagała przy współorganizowaniu różnego rodzaju zawodów. Brała udział w licznych zawodach sportowych, między innymi biegach i unihokeju dziewcząt, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Jej największym sukcesem było zajęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na 100 m.
Jednocześnie Beata była sumienną, uczynna i skromną dziewczyną. Poprzez swoją wzorowa postawę i liczne osiągnięcia zasługuje na wpis do Księgi Honorowej Szkoły.

Anna Majorek
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2009 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Małgorzaty Dąbrowskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Anna Majorek w ciągu czterech lat nauki w Technikum Handlowym osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Od trzeciej klasy otrzymywała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego a w klasie czwartej, jako uczennica z najwyższa średnia w szkole, stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczennica brała udział w licznych konkursach i olimpiadach o tematyce ekonomicznej. Reprezentowała szkolę w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości.
Anna była wzorową, kulturalną i odpowiedzialna uczennicą. Powierzone jej zadania wykonywała chętnie i sumiennie angażując się w życie klasy. Jej skromność i pracowitość była zawsze doceniana przez koleżanki i kolegów.

Łukasz Mueller
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2009 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Krzystofik wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Łukasz Mueller w ciągu czterech lat nauki w Technikum Ekonomicznym osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Jego postawa była wzorowa, kulturalna i odpowiedzialna. Brał udział w licznych konkursach, min.: Powiatowym Konkursie Matematycznym „Finansista”, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie z Podstaw Przedsiębiorczości.. Został finalistą Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach na Orientację. Godnie reprezentował szkołę podczas wszystkich uroczystości szkolnych (udział w poczcie sztandarowym). Łukasz jest wzorem ucznia i jest godny wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.


Rok szkolny 2007/2008


Barbara Przydróżna
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Katarzyny Snela, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Barbara Przydróżna uczennica klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego zajęła II miejsce w biegu na 1500 metrów dziewcząt w mistrzostwach województwa wielkopolskiego w biegach przełajowych w 2008 roku. X miejsce w mistrzostwach województwa wielkopolskiego w biegach przełajowych Szkolnego Związku Sportowego w 2007 roku. VI miejsce w mistrzostwach okręgu poznańskiego w biegach przełajowych w Poznaniu w 2007 roku. Barbara Przydróżna jest wielokrotną mistrzynią powiatu kościańskiego i rejonu leszczyńskiego w lekkoatletyce w latach 2004 – 2008 na dystansie 1500 metrów i 800 metrów. Średnia ocen Barbary Przydrożnej na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,33 i ma worowa ocenę z zachowania.
Basia swoja postawą pokazała jak można osiągnąć wysokie wyniki sportowe, a jednocześnie być dobrym uczniem i wspaniałą koleżanką.

Arleta Maślak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Hanusek, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Arleta Maślak w ciągu czterech lat nauki w Technikum Ekonomicznym osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie szkoły. Aktywnie uczestniczyła i współtworzyła życie klasy. Brała udział w licznych konkursach – otrzymała wyróżnienie w konkursie historycznym „Krąg”, reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Od drugiej klasy otrzymywała stypendium Starosty Kościańskiego.
Arleta jest bardzo skromną i pracowitą uczennicą. Zawsze sumiennie i chętnie wykonywała powierzone jej zadania. Pomimo wielu zajęć w szkole Arleta zawsze znajduje czas i ochotę by pracować jako wolontariuszka i służyć pomocą dzieciom ze Świetlicy Terapeutycznej w Śmiglu.

Kamil Dworczak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Boczek, wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Kamil Dworczak jest uczniem klasy IV Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. W ciągu czterech lat nauki wykazał się osiągnięciami w nauce. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,03. Uzyskał wzorową ocenę z zachowania.
Przez wszystkie lata nauki przejawiał wysoka kulturę osobistą, działał na rzecz klasy i szkoły, brał udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”.

Justyna Samol
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Katarzyny Snela, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Justyna Samol uczennica klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego dwukrotnie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów (w II i  IV klasie); stypendium Starosty Kościańskiego, zajęła IV miejsce w eliminacjach okręgowych XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok żywienia i gospodarstwa domowego. Brała udział w szkolnych konkursach (języka angielskiego, historycznym „Krąg”, dekoracji mazurków). Czynnie pracowała w samorządzie klasowym jako przewodnicząca. Chętnie obsługiwała studniówki i bale karnawałowe organizowane przez Radę Rodziców.
Średnia ocen Justyny Samol na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,03 a jej ocena zachowania jest wzorowa.

Kinga Wasielewska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 21 maja 2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Hanusek, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Kinga Wasielewska w okresie czteroletniej nauki w Technikum Ekonomicznym osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kulturą osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Była dobrą koleżanką i towarzyszką, zawsze można było na nią liczyć.
Od samego początku nauki w szkole Kinga czynnie angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. Przez dwa lata pełniła funkcję prezesa Klubu Sportowego Junior, brała czynny udział w rozwoju sekcji lekkoatletycznej w szkole, między innymi poprzez organizowanie pieniędzy jej rozwój. Zawsze chętnie pomagała przy współorganizowaniu różnego rodzaju zawodów czy sama prowadziła zajęcia. Brała udział w licznych zawodach sportowych, miedzy innymi, Biegach Przełajowych, Piłce Nożnej Halowej, Unihokeju Dziewcząt, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Jej największym sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na 400 m. Zawody odbyły się w kwietniu 2007 roku w Poznaniu.
Jednocześnie Kinga była sumienną, uczynną i skromną dziewczyną. Poprzez swoja wzorowa postawę i liczne osiągnięcia Kinga zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.Rok szkolny 2002/2003


Marlena Bartkowiak
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek mgr. inż. Jacka Nieniewskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Marlena Bartkowiak w ciągu 5 lat nauki w Technikum Hodowli Koni osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Od drugiej klasy otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jej średnia ocen przekraczała zawsze 5,0. Jednocześnie była sumienną, bardzo uczynną, skromną i pracowitą uczennicą. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy współorganizując je, działała w samorządzie klasowym. Zawsze chętnie i sumiennie wykonywała powierzone jej zadania. Była dobrą koleżanką i towarzyszką, zawsze można na nią liczyć. Cechowała ją wysoka kultura osobista. Wielu kolegów i koleżanek znajdowało w Marlenie oparcie. Przez 2 lata pracowała charytatywnie jako wolontariuszka.
Marlena była wzorem ucznia i jest godna wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.

Arkadiusz Kierecki
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek mgr. inż. Jacka Nieniewskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Arek Kierecki w ciągu 5 lat nauki w Technikum Hodowli Koni osiągał dobre wyniki w nauce. Od pierwszej klasy czynnie angażował się w życie kulturalne szkoły. Brał udział we wszystkich występach i akademiach uświetniających święta państwowe i szkolne. Godnie reprezentował szkołę występując na uroczystościach gminnych i powiatowych oraz w wielu Przeglądach i Konkursach Piosenkarskich, godnie reprezentując w nich szkołę. Wspaniale reprezentował szkołę na praktykach zawodowych we Francji. Jednocześnie był sumiennym, bardzo uczynnym uczeniem. Aktywnie uczestniczył i współtworzył życie klasy i szkoły. Był przewodniczącym Samorządu Szkolnego i klasowego, redagował gazetkę szkolną – "Przegląd szkolny". Aktywnie uczestniczył w pracach Rady Internatu.

Jagoda Bulińska
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek inż. Marii Majewskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Jagoda Bulińska w okresie pięcioletniej nauki była pilną, dociekliwą, zainteresowaną poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności uczennicą. Swoje zdolności rozwinęła w szczególności w nauce przedmiotu agroturystyka, obejmującego swym zakresem żywienie człowieka i prowadzenie gospodarstwa domowego.
W roku szkolnym 2002/2003 wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki tego i innych przedmiotów wykorzystała biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, zwyciężając na szczeblu szkolnym, a w eliminacjach okręgowych zajmując IV miejsce.

Anna Samol
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek mgr. inż. Jacka Nieniewskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Anna Samol w ciągu 5 lat nauki w Technikum Hodowli Koni osiągała dobre wyniki w nauce. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie kulturalne szkoły. Brała udział we wszystkich występach i akademiach uświetniających święta państwowe i szkolne. Godnie reprezentowała szkołę występując na uroczystościach gminnych, powiatowych oraz Przeglądach i Konkursach Piosenkarskich. Jednocześnie była sumienną, uczynną i skromną uczennicą. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy. W 2000 r. zajęła III miejsce Wojewódzkim Konkursie Poezji "Zielone pióro".


e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »