Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Czwartek, 18 lipca 2024 r.
domek
logo


Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Parę słów o nas........

Internat mieści się na terenie szkoły, w sąsiedztwie przepięknej zieleni, która o każdej porze roku raczy nas swoją wyjątkowością i pozwala oderwać się od codziennych zmartwień i obowiązków.

NASZYM CELEM JEST:
 • dążenie do usamodzielnienia się wychowanków i przygotowanie ich do wejścia w dorosłe życie;
 • budowanie poczucia własnej wartości, godności osobistej;
 • stwarzanie warunków do rozwoju własnych pasji, zainteresowań czy uzdolnień.

NASZYM UCZNIOM
ZAPEWNIAMY:
 • zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem;
 • odpowiednie warunki do nauki;
 • całodobową opiekę, którą zapewni fachowo wykształcona kadra wychowawców;
 • miłą i rodzinną atmosferę.

OFERUJEMY:
 • miejsca noclegowe dla 82 osób w dwóch budynkach: Internat - 36 osob, nowy internat - 46 osób (pokoje 2., 3-os.);
 • niezbędne wyposażenie sanitarne i usługowe;
 • stołówkę, która przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki;
 • świetlicę (salę audio - wizualną);
 • w nowym internacie kuchenkę;
 • salę sportową (boisko do gry w siatkówkę) - do rozwijania pasji sportowych.

ZAPRASZAMY wszystkich naszych uczniów, a zwłaszcza tych, którzy mają utrudniony dojazd do naszej szkoły.

ZAPRASZAMY
Dyrekcja ZSP z wychowawcami


Regulamin Internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

§ 1

 1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń spełniający następujące warunki:
  1. złożył podanie o przyjęcie do Internatu oraz oświadczenia – załącznik nr 1 do Regulaminu Internatu
  2. mieszka w miejscowości odległej lub mającej słabe połączenie środkami komunikacji ze szkołą;
  3. ma co najmniej poprawną ocenę ze sprawowania; warunkowo z oceną nieodpowiednią,
  4. posiada stan zdrowia pozwalający na mieszkanie w Internacie;
  5. nie został usunięty z Internatu w poprzednim roku szkolnym; warunkowo może zostać przyjęty za zgodą Dyrektora szkoły i Kierownika internatu,
  6. systematycznie reguluje należności;
  7. w przypadku zwolnienia się miejsca w Internacie przyjmowane będą osoby z listy rezerwowej.
  8. pochodzi z rodziny wielodzietnej oraz rodziny znajdującej się w trudnych warunkach,
  9. w przypadku, gdy uczeń ubiega się o miejsce w Internacie na kolejny rok szkolny, pierwszeństwo przyjęcia do Internatu ma uczeń nie karany naganą w danym roku szkolnym,
 2. O przyjęciu ucznia do Internatu decyduje komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora.
 3. Decyzja o przyjęciu do Internatu jest podstawą zawarcia umowy o korzystanie z miejsca w Internacie w danym roku szkolnym. Umowa z uczniami klas III i IV (maturzystami) podpisywana jest do dnia ukończenia szkoły, tj. do 30 kwietnia danego roku. Maturzysta, który zamierza przebywać w Internacie w okresie egzaminów maturalnych składa ponownie podanie o przyjęcie do Internatu do 15 kwietnia danego roku. Podanie rozpatruje komisja rekrutacyjna, przy czym o pozytywnym rozpatrzeniu podania decyduje, w szczególności dotychczasowe zachowanie wnioskodawcy w okresie przebywania w Internacie.
 4. W przypadku ucznia, który nie ukończył 18 lat umowę zawiera się z jego rodzicami, opiekunem prawnym.
 5. Pobyt w Internacie jest płatny. Brak zapłaty za dwa kolejne miesiące spowoduje skreślenie z listy mieszkańców Internatu.
 6. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w Internacie.
 7. Wychowanek przyjęty do Internatu warunkowo i nie wypełniający obowiązków może być usunięty z pominięciem gradacji kar.
 8. Wychowanek, który w danym roku szkolnym był przyjęty do Internatu warunkowo, a jego zachowanie nie uległo znaczącej poprawie, może stracić prawo do ubiegania się o miejsce zakwaterowania w Internacie w kolejnych latach.

§ 2

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż na 15 dni przed jego upływem.
 2. Najemca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z tym, że w razie złożenia oświadczenia woli:
  1. Do 15 dnia każdego miesiąca włącznie, zobowiązany jest uiścić połowę opłaty miesięcznej ustalonej przez Dyrektora ZSP w Nietążkowie,
  2. Po 15 dniu każdego miesiąca zobowiązany jest uiścić opłatę ustaloną przez Dyrektora ZSP w Nietążkowie w pełnej wysokości.
 3. Wypowiedzenie umowy oraz rozwiązanie jej ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej.
 4. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym złożyć mogą rodzice ucznia (opiekun prawny).
 5. Zrezygnować z miejsca w Internacie przed okresem obowiązywania umowy można na pisemny wniosek złożony do 15 sierpnia.
 6. Rezygnacja z miejsca w Internacie w okresie obowiązywania umowy odbywa się na zasadach określonych § 2 pkt. 1, 2, 3.
 7. Wychowanek odchodzący z Internatu lub kończący naukę w szkole jest zobowiązany do formalnego rozliczenia się z Internatem (tzw. Obiegówka) oraz posprzątania pokoju. Osobiste rzeczy wychowanka pozostawione po formalnym rozliczeniu się z Internatem i opuszczeniu pokoju podlegają kasacji.

§ 3

 1. Wyżywienie w Internacie jest nierozerwalnie związane z miejscem w Internacie i jego wykupienie każdego miesiąca jest obligatoryjne. Na śniadania i kolacje wychodzi cała grupa z wychowawcą. Internat jest w tym czasie zamknięty. Po posiłku cała grupa wraca z wychowawcą do internatu. Pora posiłków ustalona jest w rozkładzie dnia.
 2. Rezygnacja wychowanka z wyżywienia jest jednoznaczna z rezygnacją z miejsca w Internacie ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Korzystanie i rezygnacja z posiłków:
  1. Po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Internatu lub Wychowawcy Internatu mieszkaniec Internatu może zrezygnować z wyżywienia,
  2. Wniosek o rezygnację z wyżywienia można pobrać w pokoju wychowawców,
  3. Wypełniony i zatwierdzony przez Kierownika lub Wychowawcę Internatu wniosek należy złożyć u Pani intendentki:
   • Dzień wcześniej – wypis z całego wyżywienia,
   • W dniu rezygnacji do godz. 8.00 – wypis z obiadu i kolacji (w tym dniu)
  4. W przypadku choroby wychowanek zobowiązany jest do telefonicznego (sms) poinformowania o nieobecności Kierownika Internatu lub Panią intendentkę, co spowoduje zdjęcie go ze stanu żywionych, należy podać imię i nazwisko wychowanka oraz daty wyłączenia z wyżywienia.
  5. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego wychowanek zobowiązany jest do dostarczenia Pani intendentce wniosku o rezygnacji z wyżywienia, co stanowi podstawę do obniżenia opłaty za wyżywienie w danym miesiącu.
  6. W przypadku nie wywiązania się z powinności określonych w pkt. 3 a), c), d), e), opłata za wyżywienie będzie naliczana za cały miesiąc (łącznie z okresem nieobecności).

§ 4

 1. W internacie przebywać mogą tylko mieszkańcy, wychowawcy oraz pracownicy szkoły w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz rodzice i rodzeństwo (za wiedzą i zgodą dyżurnego wychowawcy do godziny 21:00 – dotyczy każdego dnia pobytu w Internacie).

§ 5

 1. Mieszkaniec ma prawo do:
  1. ochrony i poszanowania godności osobistej – jednakże naruszeniem nie są rutynowe kontrole porządku prowadzone przez pracowników internatu;
  2. nie urażania uczuć religijnych;
  3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych;
  4. nie naruszania jego dóbr osobistych;
  5. opuszczania internatu w celu wyjazdu do domu w czasie wolnym od zajęć szkolnych (w ciągu tygodnia konieczny telefon zwalniający mieszkańca od rodzica);
  6. opuszczania internatu w sytuacjach koniecznych po wcześniejszym zwolnieniu mieszkańca przez rodzica u w-ce dyrektora lub kierownika internatu do godziny 13:00, u wychowawcy po godzinie 13:00;
  7. zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących internatu;
  8. uczestniczenia w zajęciach poza szkołą pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców (opiekunów);
  9. korzystania z lampki nocnej do godz. 23:00 w celu nauki, a za zgodą wychowawcy i współmieszkańców do godz. 24:00 w ww. celu;
  10. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
  11. zwolnienia się z nauki własnej tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.(wizyta u lekarza, nauka jazdy – za potwierdzeniem)
  12. korzystać z komputera, telefonu (filmy, internet), podczas nauki i w godzinach 22:00 – 24:00 za zgodą wychowawcy (w obu przypadkach) w celu nauki;
  13. korzystać z telefonu do rozmów w czasie nauki i po ciszy nocnej tylko za zgodą wychowawcy w miejscu gdzie nie przeszkadza się współmieszkańcom.
  14. Korzystania z pokoju socjalnego (kuchni) do godziny 21:30 (w celu nauki, za zgodą wychowawcy do 23:00)
  15. Oglądania telewizji w czasie wolnym, do godziny 21:00 (za zgodą wychowawcy, po toalecie wieczornej – dłużej)
 2. Mieszkaniec internatu ma obowiązek:
  1. sumiennie uczyć się;
  2. przestrzegać ustalonego planu dnia:

6:20 pobudka

6:20  – 7:20 toaleta poranna

6:30 – 7:20 śniadanie (pierwsza grupa 6:30, druga grupa 7:00)

7:20  przygotowanie do wyjścia do szkoły

7:30  wyjście do szkoły

13:00 – 16:00 czas wolny

16:00 – 17:45 zajęcia w grupach wychowawczych (w dniu gospodarczym 17:00-17:45)

17:00 – 17:15 przerwa w zajęciach (w dniu gospodarczym nie ma przerwy)

17:30 – 18:30 kolacja (pierwsza grupa 17:30, druga grupa 18:00)

19:00 – 21:00 nauka własna

20:00-20:15 przerwa w nauce

21:00 – 21:30 toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej

21:30 – 22:00 sprawdzenie obecności wychowanków w pokojach,

22:00 – 6:20 cisza nocna (nauka własna do 23:00 za zgodą wychowawcy)

  1. utrzymywać czystość, porządek, estetykę pokojów, pomieszczeń internatu, stołówki i otoczenia zewnętrznego; (w każdy czwartek dzień gospodarczy- sprzątanie, dyżury według harmonogramu). Wychowankowie, którzy nagminnie nie stosują się do w/w zasad i są wielokrotnie upominani przez wychowawców, mogą uchwałą Rady Pedagogicznej stracić prawo do zakwaterowania w internacie. Zasady i kryteria kontroli czystości i porządku w pokojach mieszkalnych określa załącznik nr. 2 do Regulaminu Internatu
  2. dbać o higienę osobistą i zdrowie;
  3. przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowe;
  4. zgłaszać natychmiast zauważone usterki i braki, a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną;
  5. oszczędnie gospodarować energię elektryczną i wodą (nie zostawiać włączonych urządzeń elektrycznych w pustym pokoju, zakręcać krany, zakręcać ogrzewanie przed otwarciem okna i w czasie wietrzenia pokoju);
  6. zachowywać się kulturalnie i nie naruszać zasad współżycia;
  7. osiągania pozytywnych wyników w nauce, nie stwarzania problemów wychowawczych;
  8. sumiennie wywiązywać się z pełnienia każdego rodzaju dyżuru na terenie internatu i stołówki;
  9. przestrzegać postanowień Kierownika Internatu o przestrzeganiu ciszy nocnej;
  10. przebywać w swoim pokoju w czasie nauki własnej (19:00 – 20:00 i 20.15 – 21.00);
  11. informować wychowawcę o miejscu pobytu w czasie wolnym;
  12. uczestniczyć w pracach na rzecz internatu i środowiska wokół szkoły i internatu;
  13. podporządkować się poleceniom wychowawców;
  14. odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów;
  15. w razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu.
  16. Przed wyjściem do szkoły i wyjazdem do domu pozostawić klucz u wychowawcy dyżurującego,
  17. W godzinach od 7:00 do 21:00 wychowankowie nie powinni przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarz, świetlica, pokój wychowawców, kuchnia) w strojach nocnych,
  18. Podczas obchodu wieczornego – od godz. 21:30 wychowankowie przebywają w swoim pokoju,
 1. Mieszkańcowi internatu zabrania się:
  1. spożywać lub przynosić alkohol na teren internatu lub szkoły, a także przebywać w internacie w stanie wskazującym na jego spożycie;
  2. mieć jakikolwiek kontakt z narkotykami lub innymi substancjami psychoaktywnymi,
  3. palić na terenie internatu (łącznie z e–papierosami), a na terenie szkoły stosować się do zarządzeń obowiązujących wszystkich uczniów;
  4. przebywać w części Internatu nie przeznaczonej do jego użytku w godz. 21:00 – 7:00 dnia następnego. Wyjątek stanowi oglądanie telewizji za zgodą wychowawcy dyżurującego;
  5. opuszczać i wchodzić do pokoju przez okno jak i umożliwiać czynienie tego innym;
  6. zabierać naczyń ze stołówki;
  7. przebywać poza Internatem po godz. 20:30 – klasy II, III, IV, klasy I – po godz. 20:00
  8. przebywać w Internacie bez zgody Kierownika Internatu w czasie lekcji;
  9. opuszczać teren szkoły i Internatu bez zgody wychowawcy (o ile nie wynika to z udziału w zajęciach dydaktycznych);
  10. przyjmować osób z zewnątrz oraz prowadzić rozmowy przez okno,
  11. korzystania w pokojach z urządzeń elektrycznych typu: czajnik bezprzewodowy, toster, kuchenka mikrofalowa, suszarka, itp.
  12. Stosować przemoc fizyczną, psychiczną (pobicie, agresja fizyczna,…..) wobec współmieszkańców oraz pracowników szkoły,

§ 6

 1. Wychowankowie Internatu nie mogą samowolnie przekwaterowywać się oraz przestawiać wyposażenia (mebli) znajdujących się w pokojach.
 2. Przekwaterowanie oraz przemeblowanie wymaga zgody Kierownika Internatu.

§ 7

 1. Kierownik Internatu ustala harmonogram dnia i zasady jego realizacji;
 2. Kierownik oraz Wychowawcy Internatu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za majątek młodzieży w pokojach mieszkalnych w sytuacjach, gdy wychowankowie nie zabezpieczają właściwie własnego mienia (w szczególności dotyczy to zamykania przez młodzież pokoi).
 3. Uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce może być wydłużony czas obowiązkowej nauki;
 4. Zachowanie się ucznia w Internacie wpływa na jego ocenę szkolną z zachowania i może stanowić podstawę do nagradzania ucznia w momencie kończenia jego nauki.
 5. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odstąpić od realizacji harmonogramu dnia lub wydać zgodę na opuszczenie Internatu przez mieszkańca w godzinach nie przewidzianych Regulaminem Internatu lub harmonogramem dnia;
 6. Kierownik Internatu ma prawo kontrolować czystość oraz stan techniczny pomieszczeń Internatu podczas nieobecności uczniów.

§ 8

 1. W soboty i niedziele oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych pomieszczenia Internatu mogą być wynajęte. W związku z tym, młodzież ma obowiązek przed każdym wyjazdem do domu posprzątać pokój i zabrać swoje rzeczy.

§ 9

Kary

 1. Za naruszenie postanowień powyższego regulaminu lub ogólnych zasad etyczno – moralnych mieszkaniec Internatu może być ukarany:

A. Za naruszenie postanowień regulaminu:

  1. §5 pkt.3 a) spożywać lub przynosić alkohol na teren Internatu lub szkoły, a także przebywać w Internacie w stanie wskazującym na jego spożycie oraz §5 pkt.3 b) mieć jakikolwiek kontakt z narkotykami lub innymi substancjami psychoaktywnymi - mieszkaniec Internatu zostaje skreślony z listy mieszkańców Internatu w danym roku szkolnym,
  2. §5 pkt.3 e) opuszczać i wchodzić do pokoju przez okno jak i umożliwiać czynienie tego innym – mieszkaniec Internatu zostaje ukarany karą zawieszenia w prawach mieszkańca Internatu od 1 tygodnia do 1 miesiąca,
  3. §5 pkt.3 l) stosować przemoc fizyczną, psychiczną (pobicie, agresja fizyczna,…….) wobec współmieszkańców oraz pracowników szkoły – mieszkaniec Internatu zostaje ukarany karą zawieszenia w prawach mieszkańca Internatu od 1 tygodnia do 1 miesiąca,

B. Za naruszenie pozostałych punktów regulaminu mieszkaniec Internatu może zostać ukarany przez:

a.         Wychowawcę Internatu – upomnieniem ustnym, upomnieniem pisemnym, pracą porządkową, dodatkowym dyżurem,

b.         Kierownika Internatu – pracą porządkową, zakazem opuszczania Internatu w czasie wolnym, naganą, naganą z zawieszeniem,

c.         Zespół Wychowawczy – wnioskiem do Dyrektora szkoły o udzielenie nagany z ostrzeżeniem o wydaleniu z internatu lub naganą z wydaleniem z internatu oraz wnioskiem do wychowawcy klasy o obniżenie oceny z zachowania

d.         Dyrektora Szkoły – naganą, naganą z ostrzeżeniem o wydaleniu z internatu lub naganą z wydaleniem z internatu,

 1. O nałożonej karze powiadomieni są rodzice i wychowawca klasy przy czym nagana, nagana z ostrzeżeniem i wydalenie wymagają pisemnego uzasadnienia;
 2. O rodzaju nałożonej kary decydują waga występku i dotychczasowe postępowanie mieszkańca w danym roku szkolnym;
 3. Wychowawca Internatu po nałożeniu kary upomnienia pisemnego ma obowiązek powiadomić rodzica/opiekuna prawnego o nałożonej karze oraz sporządzić notatkę służbową,
 4. Mieszkaniec Internatu lub jego rodzice mogą (jednak nie później niż w dniu następnym po otrzymaniu uzasadnienia) zwrócić się o rozpatrzenie zasadności otrzymanej kary do:
  1. Kierownika Internatu – w przypadku kary wymienionej w punkcie 1B. a);
  2. Dyrektora Szkoły – w przypadku kar wymienionych w punkcie 1A. a), b), c) oraz 1B b), c), d);
 5. 5. Rozpatrujący odwołanie może karę:
  1. anulować;
  2. zachować;
  3. zmienić na inną zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
  4. zawiesić jej wykonanie na okres nie dłuższy niż do końca roku szkolnego, przy czym następne przewinienie mieszkańca powoduje automatyczne jej odwieszenie;

§ 10

Nagrody

1.      Nagrody udzielane są za:

a.       Dodatkowe prace na rzecz szkoły, internatu oraz społeczności lokalnej,

b.      Zaangażowanie oraz pomoc w organizacji imprez w internacie,

c.       Za wysoką kulturę osobistą,

d.      Za wzorowe zachowanie,

2.      Formy nagrody:

a.       Pochwała wychowawcy z wpisem do karty osobowej,

b.      Pochwała Kierownika internatu z wpisem do karty osobowej,

c.       Pochwała zespołu wychowawczego na koniec roku szkolnego,

d.      Dyplom uznania od Kierownika internatu dla rodziców ucznia na koniec roku szkolnego,

e.       Nagroda rzeczowa na ……. (koniec szkoły),

§11

 1. Organem pomocniczym kierownika internatu jest Rada Mieszkańców Internatu;
 2. Kwestie nie rozstrzygnięte niniejszym Regulaminem reguluje Kierownik Internatu;
 3. Internat jest czynny w niedzielę od godziny 19:00 do piątku do godziny 15:00;
 4. Regulamin zatwierdza oraz zmian w nim dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie;
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego mieszkańca Internatu
 6. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
 7. Regulamin podpisują wychowankowie i opiekunowie po zapoznaniu się z nim.

Rozkład dnia w internacie

6:20 pobudka 6:20 – 7:20 toaleta poranna

6:30 – 7:20 śniadanie (gr. I – 6:45, gr. II – 7:05) 7:20 przygotowanie do wyjścia do szkoły
7:30 wyjście do szkoły
12:55 – 15:00 obiad
13:00 – 16:00 czas wolny
16:00 – 18:00 zajęcia w grupach wychowawczych (w dniu gospodarczym 17:00 – 18:00)
17:00 – 17:15 przerwa w zajęciach (w dniu gospodarczym nie ma przerwy)
17:30 – 18:30 kolacja gr. I – 17:30, gr. II – 18:00)
19:00 – 21:00 nauka własna
21:00 - 21:30 toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej
21:30 – 22:00 sprawdzanie oecności wychowanków w pokojach
22:00 – 6:20 cisza nocna, nauka własna do 23:00 za zgodą wychowawcy

Opłaty za internat i wyżywienie

Opłaty za internat i wyżywienie należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca na następujący numer konta:

Uwaga! zmiana konta.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
30 1090 1274 0000 0001 5776 8517

W tytule wpłaty należy napisać: opłata za internat i wyżywienie + miesiąc za jaki zostaje uiszczona opłata np.

Opłata za internat wynosi 10,00 zł za rozpoczętą dobę.
Opłata za pełne wyżywienie wynosi 25 zł (śniadanie - 6,50 zł, obiad - 11,50 zł, kolacja - 7,00 zł) .
W piątki wydawane są tylko: śniadanie i obiad.

Zarządzenie

Osoby ubiegające się o przyjęcie do internatu powinny złożyć następujący komplet dokumentów:
• podanie (kwestionariusz) o przyjęcie do internatu,
• zaświadczenie o stałym zameldowaniu (dotyczy klas pierwszych oraz uczniów klas wyższych, którzy zmienili miejsce stałego zameldowania),
• oświadczenia rodziców,
• zobowiązanie.

Wniosek - podanie do internatu   (plik pdf)
Oświadczenia   (plik pdf)
Zobowiązanie   (plik pdf)

Kierownik internatu

(mgr) Renata Kiąca
nr tel. 733 500 051
lub 65 51 80 027
dyżury dla rodziców
poniedziałek, wtorek, czwartek 900 - 1500
środa 1100 - 1700
e-mail: internat@zspnietazkowo.pl

Wychowawcy

Kaźmierczak Jan
Kozak-Kaczmarek Joanna
Krystkowiak Dorota
Majorek Karolina
Pietrzyński Bogusław
Kiąca Renata
Zielonka Przemysław
Domagała Paweł
Borowczyk Marcin

e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »